Elområden i Sverige

Den 1 november år 2011 så delades Sverige in i fyra stycken elområden av Svenskt Kraftnät som äger stamnäten i Sverige. Skälet till att det upprättades elområden har sitt ursprung i en anmälan till EU där Svenskt Kraftnät anklagades för att strypa eltillförseln till vissa områden. De nya elområdena fick namnen Elområde Luleå SE 1, Elområde Sundsvall SE 2, Elområde Stockholm SE 3 och Elområde Malmö SE 4.

Genom att dela in Sverige i elområden fick man möjlighet att kunna ha olika elpriser för olika områden då det råder brist på el i något elområde. Detta innebar också att Svenskt Kraftnät inte behövde strypa tillförseln då tillgången på el var större i ett område samtidigt som det rådde brist på el i ett annat. Dock så återstår fortfarande problemet med att det svenska stamnätet inte klarar av att överföra de mängder elektricitet som krävs.

Vad innebär elområden för konsumenterna

För de hushåll, företag och industrier som köper elektricitet innebär det att priserna kan variera mellan olika områden. Vanligt är att priset i norra Sverige är lägre eftersom tillgången på el är större medan priset i södra Sverige är högre, då tillgången på el är mindre. På grund av att det finns begränsningar på hur mycket el som kan överföras från norra till södra Sverige kan inte överskottet av el i norra Sverige skickas till södra Sverige vid behov. Spotpriset för elektriciteten i de olika elområdena i Sverige sätts av den nordiska elbörsen Nordpool.

Fritt att välja elhandelsbolag att köpa el från

Även fast Sverige är indelat i olika elområden är det fortfarande fritt fram att välja vilket elhandelsbolag man vill köpa sin elektricitet ifrån. Men eftersom spotpriset sätts av elbörsen Nordpool utifrån tillgång och efterfrågan så kommer de olika områdena att fortsätta ha prisskillnader en tid framöver. Detta eftersom att de elområden som har störst efterfrågan på elektricitet inte producerar tillräckligt med elektricitet inom sina respektive områden. Det leder till att el måste transporteras från elområden som har stor tillgång på el, vilket är problematiskt då stamnätet inte har den kapacitet som krävs för överföringen.

Varför är det brist på el då Sverige normalt har ett elöverskott?

Elbristen i södra Sverige beror på att det inte produceras tillräcklig med el i södra delen av landet medan det i norra delarna av Sverige finns ett överskott på el. Orsaken till detta beror delvis på att man har stängt ned kärnkraftverk men också för att det rent generellt produceras betydligt mer elektricitet än vad som används i norra Sverige. Problemet som finns är att det elnät som löper genom Sverige inte har den kapacitet som krävs för att transportera el från norra Sverige till södra Sverige.

För att åtgärda problemen så utför Svenskt Kraftnät arbeten för att förstärka och utöka kapaciteten så att det går att öka överföringen av elektricitet. Över tid så är detta något som kommer att lösas men fram till dess så kommer priserna för el att variera beroende på i vilket elområde man bor i.

Uppdelningen av de elområden som finns i Sverige.