Vad har vi för elproduktion i Sverige

Sverige har ett flertal olika elkällor där cirka 63 % av den elektricitet som produceras kommer från elanläggningar som använder sig av förnybar energi. Generellt är Sverige självförsörjande på el även om det under vissa perioder råder brist i en del elområden. Detta beror på att det svenska stamnätet som går genom Sverige inte har kapacitet att överföra den mängd el som krävs från elområden som har ett överskott till elområden som har ett underskott.

Solkraft

Solceller har under de senare åren blivit mycket populärt att installera för både privata fastigheter och företag. Det finns också en hel del solcellsparker spridda över hela landet. Trots solcellers popularitet så är det långt kvar innan solkraft står för en betydande del av Sveriges elproduktion. Idag står solkraft för cirka 1 % av Sveriges totala elproduktion, vilket dock förväntas att öka fram till år 2030. Solkraft använder förnybar energi genom att ta tillvara på den ljusenergi som finns i solens strålar och som sedan förvandlas till elektricitet utan några utsläpp. Läs gärna mer om solpaneler och solceller i vår separata artikel om detta.

Vattenkraft

Sverige har en väl utbyggd vattenkraft med cirka 2 000 anläggningar spridda över hela landet, varav cirka 200 av dessa är stora vattenkraftverk. Vattenkraftverken ligger placerade i älvar, åar och sjöar där de använder vatten för att producera elektricitet. När smältvatten och regnvatten ökar vattennivån i vattentäkter så forsar vattnet genom kraftverkens turbiner som i sin tur är anslutna till generatorer som producerar el. Idag står vattenkraft för cirka 45 % av Sveriges totala elproduktion. Vattenkraft tillhör kategorin elkällor som använder förnybar energi för att producera elektricitet. Läs gärna mer om vattenkraft i vår separata artikel om detta.

Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla som producerar elektricitet med hjälp av vinden. Kraftverken placeras normalt utmed Sveriges havskust, där det ofta blåser, men har numera även blivit vanliga att placera på land runt om i Sverige. Ett vindkraftverk kan vara upp till 270 meter högt så att de kommer upp på en höjd där det ofta blåser. Nackdelen med vindkraft är att den inte producerar någon elektricitet då det inte finns någon vind. Av Sveriges totala elproduktion står vindkraft för cirka 17 %, vilket förväntas fördubblas inom några år.

Kärnkraft

Kärnkraftverk är driftsäkra och fungerar alltid som de ska utan att släppa ut allt för stora mängder av växthusgaser. Idag står kärnkraft för cirka 30 % av elproduktionen i Sverige. Nackdelen med kärnkraftverk är att de är dyra i drift då det krävs kontinuerligt underhåll men även hög säkerhet och hantering av gammalt kärnbränsle. Även om det fortfarande är möjligt att bygga nya kärnkraftverk så avstår elbolagen på grund av att det är svårt att uppnå lönsamhet i framtiden.

Kraftvärme

Kraftvärmeverk är anläggningar som eldar med olika typer av bränslen som exempelvis kol, olja, avfall, naturgas eller träflis. Kraftvärmeverk har i många fall stora utsläpp av koldioxid och därmed har man börjat fasa ut de kvarvarande kraftvärmeverken. Kraftvärmeverken producerar inte bara elektricitet utan även värme för fjärrvärmesystem. Idag står kraftvärmeverk för cirka 7 % av Sveriges totala elproduktion och används i många fall endast då det råder brist på elektricitet.

Kraftledningar i ett rapsfält som transporterar grön svensk el.