Grön el och förnybar energi

Sverige har ett mål att år 2040 ska all elektricitet som förbrukas i Sverige komma från förnybar energi som exempelvis solenergi, vindkraft och vattenkraft. Redan idag har man kommit väldigt långt inom förnybar energi även om det fortfarande är en bit kvar innan man når målet. Det främsta orosmomentet är att förnybar energi är beroende av väder och vind, vilket kan leda till elbrist som gör att man behöver starta upp elverk som använder fossilt bränsle.

Vad är grön el eller förnybar energi?

Grön el är en vanlig benämning för förnybar energi som innebär att man använder naturens krafter för att producera elektricitet. Det betyder att el kan produceras utan några utsläpp av koldioxid i atmosfären.

Dock så återstår att även reducera utsläpp i samband med att man tillverkar produkter, anläggningar och maskiner för att tillverka el. Vid tillverkningen är det vanligt att man använder fossilt bränsle men också fordon för transporter och montering som släpper ut koldioxid. De vanligaste anläggningarna för att producera förnybar energi är vattenkraft, vindkraft och solenergi.

Vattenkraft

Det finns idag cirka 2 000 vattenkraftverk i Sverige varav cirka 10 % är större vattenkraftverk. Dessa ligger belägna i sjöar och andra vattentäkter runt om i landet och använder sig av smältvatten och regn som rinner ned i vattentäkterna. Vattnet som forsar genom ett vattenkraftverk får turbiner att snurra som sedan med hjälp av generatorer producerar elektricitet.

De större anläggningarna har dammar som innebär att de dels kan samla på sig större mängder vatten, för att hushålla med energin, men även använder ett fall som gör att turbinerna utsätts för mer tryck. Cirka 45 % av all elektricitet som produceras i Sverige kommer från vattenkraftverk.

Vindkraft

Vindkraftverk placeras både längs med havskusten, där det ofta blåser, men även på land. De större anläggningarna sträcker sig uppåt 270 meter upp över landytan, där det ofta blåser lite mer än på land. Ett vindkraftverk producerar elektricitet då det blåser vilket innebär att anläggningen är beroende av vind för att kunna producera elektricitet. Idag produceras cirka 17 procent av Sveriges el med hjälp av vindkraft.

En nackdel med vindkraft är att många upprörs över att det förstör miljön men även att de stora propellrarna är högljudda. Detta har i viss mån lett till att utbyggnaden av vindkraftverk har stannat av en del. Redan idag finns det planer på att utöka antalet vinkraftverk med det dubbla, redan inom några år. Detta skulle bidra till att vindkraft inom en snar framtid står för en tredjedel av Sveriges elproduktion.

Solenergi

Solenergi är också på frammars i Sverige och idag genomförs en majoritet av alla installationer av solcellsanläggningar på privatägda villor. För privatpersoner finns många fördelar med att installera solceller som exempelvis att man bidrar till en bättre miljö men även får en bra avkastning på sin investering. Det finns också flera solcellsparker runt om i landet som producerar större mängder elektricitet som sedan säljs till fastighetsägare och företag inom området. Solceller står för cirka 1 % av Sveriges årliga elproduktion idag men detta förväntas öka inom de närmaste åren.

Solpaneler och ett vindkraftverk tillsammans i ett snöigt landskap.