El från vattenkraft i Sverige

Vattenkraft anses tillhöra gruppen förnybar energi, tillsammans med vindkraft och solkraft, vilket innebär att de inte har några utsläpp av koldioxid under drift. Precis som namnet antyder så används vatten för att producera elektricitet, vilket det finns relativt gott om i Sverige. Dock kan driften påverkas av torka eller låga vattennivåer vilket ofta kan utjämnas av att man lagrar stora mängder vatten som kan användas då det råder brist på nytt vatten.

Hur fungerar vattenkraft?

Vattenkraft använder vatten i älvar, åar och sjöar för att driva turbiner som är anslutna till generatorer. När exempelvis smältvatten eller regnvatten rinner ned i vattentäkten ökar vattenvolymen vilket bidrar till att vattnet forsar. Vattnet passerar genom vattenkraftverkets turbiner som snurrar och med hjälp av generatorer producerar elektricitet. Under perioder då vattennivåerna är låga producerar vattenkraftverken mindre elektricitet. För att förhindra detta har många vattenkraftverk dammar där vatten kan förvaras och sedan släppas igenom i ett jämnt flöde året om och på så sätt skapa en jämnare produktion av el.

Hur många vattenkraftverk finns det i Sverige?

Idag finns närmare 2 000 vattenkraftverk i Sverige varav cirka 200 av dessa är större anläggningar som producerar över 10 MWh per år. Vattenkraft används för att producera cirka 65 TWh, vilket motsvarar ungefär 45 procent av Sveriges elproduktion. En fördel med vattenkraft är att mängden el som produceras kan regleras beroende på tillgången. Det innebär att när vindkraftverk och andra elkraftverk inte lyckas producera den mängd elektricitet som krävs så kan ett vattenkraftverk öka produktionen genom att släppa igenom mer vatten från sina dammar.

Vattenkraftverk som släpper på vatten och genererar förnybar energi.

Vattenkraft inte lösningen för alla i Sverige

I Sverige så finns de flesta vattenkraftverken belägna i norra delen av landet vilket innebär att tillgången på el i norra Sverige är mycket god. I södra Sverige råder det brist på elektricitet, mycket tack vare att det inte finns kapacitet att överföra de mängder som krävs från norra delarna av landet. Det påverkar också priserna för elektricitet, som är billigare i norra delen av landet och dyrare i södra delarna av Sverige. Det pågår för närvarande utbyggnationer av elöverföringskapaciteten men i dagsläget är det osäkert om det kommer att räcka då efterfrågan på elektricitet hela tiden ökar, framför allt i södra Sverige.

Vilken påverkan har vattenkraft på klimatet och miljön?

Vid drift har vattenkraft inte några stora mängder utsläpp, vilket gör att det räknas som förnybar energi. Däremot när vattenkraft och dammar byggs så sker utsläpp av koldioxid vid tillverkning av material, byggarbetet och transporter. Man brukar uppskatta att den energiskuld som uppstår tar cirka 3-5 år att återbetala.

Även om vattenkraft under drift inte släpper ut några större mängden med växthusgaser så påverkar vattenkraftverken miljön runt omkring. Bland annat kan överfyllda dammar leda till översvämningar och till att omkringliggande miljöer utsätts för vattenskador. Kol som binds i växtlighet kan frigöra koldioxid då syret runt omkring påverkas. Vattenkraft har också problem med exempelvis fiskbeståndet då fiskar dör då de passarerar verkets turbiner, och blir till avfall. Dammarna förhindrar även fisken från att röra sig fritt i vattnen vilket hämmar tillväxten.